Copyright © Intertoys Holland BV

De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software), de naam Intertoys dan wel Intertoys Holland, het bijbehorende logo, de look & feel en het format van deze website zijn eigendom van Intertoys Holland B.V. (“Intertoys”), of zijn opgenomen met toestemming van de rechthebbende. Intertoys behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website openbaar te maken, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten)) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Voor andere dan de hier boven genoemde doeleinden is het niet toegestaan om deze website en onderdelen daarvan te wijzigen, door te sturen, te verspreiden, te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Intertoys.

Het is zonder voorafgaande toestemming van Intertoys niet toegestaan om handelsmerken en logo’s die op deze website worden getoond te gebruiken. Niets op deze website is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht over te dragen of te verstrekken.

Intertoys mag informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Intertoys heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen of te verwijderen.

Wil je nooit een vacature missen?